Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő

Az természetes vagy jogi személy, aki az Ön személyes adataival kapcsolatos döntéseket meghozza, valamint annak céljait és eszközeit meghatározza. Az iwashszeged.hu weboldalon minden esetben a HOMVER Kft. az adatok kezelője.

Cégadatok

Cégnév: HOMVER Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószám: 25571336-2-06
Székhely: 6723 Szeged, Bártfai utca 30.
Cégjegyzékszám: 06-09-022760

E-mail: info@iwashszeged.hu
Képviselő: Veresné Mityók Olga, ügyvezető

Mi számít személyes adatnak?

Személyes adat egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Valamely természetes személy azonosíthatóságának meghatározásakor minden olyan módszert figyelembe kell venni, amelyről észszerűen feltételezhető, hogy az adatkezelő a természetes személy közvetlen vagy közvetett azonosítására felhasználhatja.

Mikor történik adatkezelés a weboldalon?

A weboldal látogatása és a weboldalon elérhető szolgáltatások, funkciók használata során az alábbi célok elérése érdekében történik a HOMVER Kft. által adatkezelés:

 • Az iwashszeged.hu weboldalon publikált e-mail címekre közvetlenül vagy a kapcsolati űrlappal küldött üzenetek megválaszolása.
 • Az iwashszeged.hu működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketingtevékenységünk támogatása érdekében telepített sütik kezelése.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez. A hozzájárulást a személyes adatok megadásával, mint aktív cselekedettel (e-mail kliens vagy űrlap segítségével küldött üzenet) adja meg. A hozzájárulást nem igénylő webes sütik tekintetében a kezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés, mely szerint a webes szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Hozzájárulás visszavonása

Ön bármikor, indokolás nélkül jogosult a személyes adatok vagy a sütik kezeléséhez való hozzájárulásának visszavonására. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását írásban, az info@iwashszeged.hu elektronikus levelezési címen jelentheti be.

Adatkezelés időtartama

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A korlátozott tárolhatóság ezen elvének figyelembe vételével, az alábbi adattörlési követelményeket érvényesíti:

 • Az iwashszeged.hu weboldalon publikált e-mail címekre közvetlenül vagy a kapcsolati űrlappal küldött üzeneteket 1 évig őrizzük meg.
 • Amennyiben fogadja a sütiket, azok 30 napig az Ön számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak Ön nem törli azokat már korábban. Kivételt képeznek ez alól az ún. munkamenet sütik, melyek a látogatói munkamenet lezárásáig, így leggyakrabban az oldal elhagyásáig kerülnek kezelésre.

Szerződéses partnerek

Személyes adatainak kezelése során a Rackhost Zrt. (H-6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.), mint adatfeldolgozó, informatikai rendszerüzemeltetésre, szerver hosting szolgáltatás ellátására vonatkozó szolgáltatását vesszük igénybe.

Mely sütik kezeléséhez nem kell hozzájárulás?

A sütik a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. Nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi süti típusokhoz, hanem ezek alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani.

 • a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”)
 • hitelesítési munkamenet-sütik („authentication cookies”)
 • felhasználó-központú biztonsági sütik („user centric security cookies”)
 • multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”)
 • terheléskiegyenlítő munkamenet-sütik („load balancing session cookies”)
 • a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik („user interface customization cookies”)
 • social plugin modulok, amelyek csak akkor tartoznak a kivétel alá, ha azok kizárólag abban működnek közre, hogy a felhasználó által kért tartalmat megjelenítsék a közösségi oldalon (például a felhasználó profiloldalán vagy idővonalán)
 • Google reCaptcha cookie, melynek célja a weboldalon található űrlapok botok elleni védelme

Mely sütikhez kérjük az Ön hozzájárulását?

Az outclass.hu látogatása során az alábbi, az Ön hozzájárulását igénylő sütik kerülnek kezelésre, amennyiben ehhez Ön a hozzájárulását adta. Tájékoztatjuk, hogy az iwashszeged.hu használata során harmadik féltől származó webes sütik is kerülhetnek beüzemelésre, amelyek a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását, a látogatottsági statisztikák készítését vagy marketingtevékenységünk támogatását segítik elő.

Google Analytics: Oldalra látogatók adatainak gyűjtése, viselkedésének elemzése, forgalomfigyelés többek közt látogatási szám és időszak, eszközhasználat annak érdekében, hogy a későbbiekben akár hirdetésekkel lehessen célozni őket.

https://google.com/analytics

Facebook Pixel (Facebook cookie): a Facebook szolgáltatásaiban marketing tevékenységünk mérését teszi lehetővé, és segítségével az outclass.hu látogatóinak a Facebook-on a Szolgáltató hirdetéseket tud megjeleníteni.

https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools
https://www.facebook.com/policies/cookies

Hogyan tudok a sütik felett nagyobb kontrollt gyakorolni?

A webes sütik felett a magasabb szintű kontrollt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján gyakorolhat. Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de már lehetőség van a harmadik féltől származó sütik tiltására, a megőrzési idő korlátozására, generális tiltásra és kivételek meghatározására. A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, korlátozás végrehajtásáról az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
Microsoft Internet Explorer 11 http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies%23ie=ie-11
Safari https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

Melyek az adatkezeléssel kapcsolatban engem megillető jogosultságok?

A jogszabályok alapján Ön mindenkor jogosult kérelmezni az adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adatokat hordozható formában megkapni. Jogosult továbbá a személyes adatai közvetlen üzletszerzés célokra történő -beleértve a profilalkotást is- felhasználása ellen tiltakoznia. A személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmét írásban az info@iwashszeged.hu e-mail címen jelentheti be. Az Ön által benyújtott jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbíráljuk és döntésünkről írásban vagy ha Ön a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesítjük! A tájékoztató a felügyeleti ajánlásokkal összhangban tartózkodik a jogszabályok teljes és szövegszerű megismétlésétől. A részletes szabályokat a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az infotv. tartalmazza.

Kihez fordulhatok kérdésemmel vagy panaszommal?

Ön jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezze, ha megítélése szerint a személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítését a HOMVER Kft. korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, vagy bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: naih.hu

A fentiek mellett bármikor jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha megítélése szerint a HOMVER Kft. vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert -választása szerint- a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Szeged, 2021. január 10.